Vos donem la benvinguda a l’escola de Triatló JiJi-JaJa de VinaròsTRIVIERTETE.
A qui va dirigit?

  • cATERGORÍES
  • FORMACIÓ
  • hORARIS
  • MATERIAL
  • INSCRIPCIÓ

Les mensualitat 25 euros els 3 dies i sense dissabtes 15 euros.
La quota inclou:
Entrenaments dirigits per entrenadors qualificats, entrenament en les instal·lacions locals i participar en competicions a nivell escolar.

Plantejament d'Objectius generals
Els objectius generals, a nivell motriu, d'aquests triatletes serien elssegüents:
1. Conèixer i valorar el seu cos i l'activitat física com a mitjà d'exploració igaudir de les seves possibilitats motrius en el triatló.
2. Valorar el triatló manifestant una actitud responsable cap a un mateix iles demés persones, reconeixent els seus efectes saludables.
3. Utilitzar les seues capacitats físiques, per adaptar el moviment a lescircumstàncies i condicions del triatló.
4. Adquirir, escollir i aplicar principis i regles per resoldre problemesmotors i actuar de la forma més adequada en la pràctica del triatló.
5. Regular i dosificar l'esforç, arribant a un nivell d'exigència d'acord ambles seues possibilitats i la naturalesa del triatló.
6. Participar en triatlons competint i/o col·laborant amb els demés, evitantactituds de rivalitat o frustració.

Continguts generals
Tenint en compte els objectius generals citats anteriorment, a continuaciófarem referència als continguts que es tindran en compte alhora d'elaborarles diferents sessions d'entrenament.

Quant al cos (imatge i percepció):
- Utilització, percepció, identificació i representació del propi cos.
- Coordinació dinàmica general i segmentaria.
- Possibilitats sensorials (vista, oïda, tacte).
- Pressa de consciència del propi cos en relació amb la tensió, la relaxació irespiració.
- Afirmació de la lateralitat.- Orientació en l'espai i en el temps.
- Acceptació i valoració de la pròpia realitat corporal augmentant laconfiança, autonomia i autoestima.

Quant a les habilitats motrius:
- Formes i possibilitats de moviment. Experimentació de diferents maneresd'execució i control de les habilitats motrius bàsiques.
- Desenvolupament de la marxa, carrera, salt i girs de manera harmoniosa inatural.
- Destresa i resolució de problemes motors senzills en la manipulaciód'objectes.

Quant a l'activitat física i salut:
- Interès per la cura del cos.
- Adquisició d'hàbits bàsics d'higiene corporal, alimentaris i posturalsrelacionats amb l'activitat física.
- Relació de l'activitat física amb el benestar.
- Mobilitat corporal orientada a la salut.

Quant als jocs i esports.
- Realització de jocs, on s'utilitzen las habilitats bàsiques.
- Descobriment de la cooperació i oposició amb el joc. Acceptació delsdistints rols.
- Reconeixement, valoració i acceptació cap a les demés persones queparticipen.
- Actitud de col·laboració, tolerància i resolució de conflictes.